Gamar foto sex idia

Noo poterant enim loficiari id quod manifefte exceptum erat in illorum verd curationem etiam medicam aptids referri ad anirox fatuirm, quam ad 6ruilc opus, illi apene' videbanti atque ided etiam tacebam ,conoi At infcicixincc tamen aperte , id quod tes erat, reffwndere volebant; vtpoceobcxcact corde, Acinuideotia occupari maxima. Erant «lutcm qui manducauerunt, quinq* mil- lia viroriurr. ' Et cum fero cllet ,crat nauis in medio mari, & ipfc folus in terra. quandiu Diluerat Apoftoluieftibus, adhuc du- MI i «o t' Biiuciai npwiviutc^iuuu4,auiiuc UU- . Nam fi Ille dicerer, Qjj^id vobit Mimtfir Moyletf videretur et permi E- Sone velle Qacuert dchacqux Aione, fcd ex petinlifioae nihal Aacui pcceft. toieratioaein vetd nemo legd vel do- Annam appe Uai. Qum Q iiti pizeeptnm prolerrcnc,ou Uum lo- cum cilammxrcbn.pchant adiierfua eum. X ijtb Huntrm hf^a eap Kiu.] Vi det non tua aut arte aut vinutc lan U copiam pifcium tibi pacti , fed meo Vet botetwm vei bo ti M dcincepi cd- jnidb , niagnui quzftiii det liomind Tiurmiam in regni cz Ic Dii laceram cogendorum • Ha Acnui fi Sxt ad 'mortem capiebat Viuot , nurc lam bominei motcuot ad iicam reuocd- doieapiei. nauim qua: erat Simonis , rogauit cum * a terra reducere pufi Uum . * Vt ceflauit aurem loqui , dixit ad Simonem , Duc ia altum , & laxate retia veftra in capturam. Ctlm igitur huiufmodi interrogatio efieii Disobicfta ar- gnmenuciooc, vcdici ro Iei,ad lionrnem.i Ut tacebant. b diferetuio- r I ^ ^ cii, ceno eapirum numero, /er i(vrci M« Et acceptis quinque panibus , oc duo- nafaciieoauuumdc, I • r* -i' ■ * • 1 I I' ducifujsmapotuil. bus pilcibus: intucns in cxlum, benedi- xit,& Fregit pancs,& dedit dilcipulis fuis vt ponerent ante eos : & duos pifccs di- uilit omnibus . ^^Etfullulcrut reliquias, fragmentorum*duodecimco- phinos plenos: & de pifeibus. o ili QUa Illius * I I |,' j j, fpicodorts ,qui in vuliu Iclu nu^r credula, quandiu apud vos ero? Et _ nffimimi fl.] Pairi poeri ac ^So’'i Sori:inq”^^^ intcrrogauitpatrcmcius, Quatum tem- E^n"^ru^1Sa°m po«s cft cx quo ci hoc accidu? f Sl Mimffiiitmnmmim Mti Ut Ctrpiriiuscfficacitatem lefu ,dc qua Ar d Sjt Uctni fnu/}» Sapien- dfiin-.a intcttoeatio qua lencaiio elu- ditur. Et huiui co Diuadionis ob Ctr* naiio fanda ed ex naiuta ip Ca. Et rcuerfi funt paftorcs , glorificantes & laudantes Deu in omnibus “ quas audierant ,& viderant ficut dii Stum eil ad illos. Et rcfponfum acceperat d Spiritu fando , non vifu Rim fc monem, . tnidanc ^ vipote Mrfc Aidime lucidu & fplcndemcm, relique tanucvictud ^clandx imparet agnorcunt.to ccntefimum etiam h terrx ipdui vario ingenio & nam cultuta multum facit ad friidus percipiendi cepii & prxflan- Ciam. • I n\ 1 • w « ■ ^ Chnriiaai C^tl S in C^ UOl Tlin C^Ly Ornin Cl Od non bom,&quircipra Chnnumusap* ! A7 ✓x • • • 1 p^l*ri meriid ocbeai, ccru Oimum ems QMX dico? o‘ ]’ e n r • * Dwn»», Ofiww) Ad rtramqua me, & audit Icrmoncs meos, &racit eos: d.fcip«iorum ptofemorm. • ^1 .» tatem qua: vocatur "Naim’; & ibant cuni '"-•*•** ro^tii^e difeipu U eius & turba copiofa. d7r S autcaj5propinquarctporta:ciuitatis,* cc-‘ 8 cm*... «i DJil LTappe"^^^^ fc Xpoiio- (-e dchin£his cffc’rcbatur,filius vnicus ma *' tris fua: : & hzc vidua erat : & turba ciui- m. g /» tf fi metem Mo Tcsiunr O- batm w Dei nuaiius & popu U dux* h imt fuerit ia Cacm. hic dl: de quo feripeum cft, Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam , qui prxparabit viam tuam ante tc.vide;^t vnurqutfquc quemadmo- dum propriam terram prxpatet ac cular* A/4i« * trierfunu i ^ fcxagcfiind ^cemetim A , MSq. V' fein Aint egere fe illo lotorc,qui lo U leret peccata mundi t idcoque peenu ceniix baptiftnuro fubiere. ‘*Dico enim vobis, ‘maior inter natos mu lictum propheta lohanne Baptifta nemo cft. * b /Vareda wi m Gtdi Udm ] Ibi iterum ad me paftorem congregabimini, qui hac no Ae difpergemmi. ] Non femei, neque repentino motu aliquo , qui turbare foler aliquando cooftantes homines, qut homines tl» tdin funt: fed ter, & fpauo imcne Ao, & admonitus eiiani femcl pnort galli cantu , vt manifefte arguatur magnus metus in te, qui nunc conftanui prx ter exteros u Aas. Etfadum dl: vt audiuitlaluta- f Bmcb Ouifntlfiu.} ventris tni,qol ' ■x t • T'I'r/L 1 1 • • i' humanum paacm non habet, te fo- aonem Mari? Ici enim ita euemre (olet, ficui i JIo oraculo cclcberntno apud Propbetaift eftpronunuatum. &ipfa concepit filium in rcnediicerua:& hic men fis, fextus eft illi qux vocatur ftc- rilis: quia non erit impoflibilc apud Deum omne verbiim . Maria,‘£cce ancilla Domini, fiat mihi fc_ rll JSo^rj Xaum: rnt^S eundum verbum tuum. ’’ Exurgens autem Maria* in diebus illis, abiit in montana “* cum fcftu nationcinciuitatcmiuda: & incrauit D.“™rida’n X‘ in domum Zachariac , & falutauic Elifa- piilx&uudbri^u/^^^ beth.ita vt huiuf- tnodi ienientum , loli oratione prola- tam, apudalium icpcriri ndcdtingat. non xqualcm io omnibus/e J ^ r li ratione variit gradibus aii Au; ua vt idem femen, dufdem generis. Ex abundantia enim naiui, bonum fludium, bonu oput, cordis, os loquitur. d £t exite firrrn,^ publica (atna»qu9 tedaw cd propheum l Uum adclle» e Fr cwnmmih Am'} iede|! f Kondubiil« tjs,fed gaudem Ufle gtatulantis Io- hannii iotenogatio eii .d l Ua exu: Jftmfum.] Rjcm certam fle facile notabilem, animadueriionc au- lem dignam narrari , ligntficai vox Eeu. in alio loco terrx irigefimfl , tn alto fexa- gefimumiin a! ^ ‘ Quid autem VO ' hu diuer U , quamuit aliter vtdeitor. limill S pio(irfiur,retenur Kp«m Uji Sjtt, ram lefum vt veniret ad Centutio- ip Hus Ccniuriox IU, qui npn pol Vulauerai v quau intelligecct beneficiu nili prxienii, pizllaii non polle: vc- r ' 1 • ~ ' I • ' ^ 1 f Umvteaiii.utadueniucognoitetet nott lui Ti diguum atbitratus Vt vcnitc ad ipfum velle libi beneficium eahibe- r 1 ! * » ‘Quam chm vi- di Oct poiiun Ymifcricordia motus fuper cam. &: prx gau- dioiu pronu Dttaia , ad maiori coa« firmationem diicipulomm.

Gamar foto sex idia-83Gamar foto sex idia-71Gamar foto sex idia-67

Regis Triuilegio cautum efi,ne quis alius prater Chrijiophorum Tlantinum , lihrum hunc^cui titulus e H,. Arias Montani elucidationesinquatuor Eu- angelia, & Ada Apoftolonim : intra decennium im^ . eum* dnquidem Irfut ftaimipro Euangchi prxdicandiinhioafruiniiopcranoi. ri atiui bonui ille nunbugdt tegmpr Dpigc Kireonuenit autem hzcrciplunmum cum aniiquurariciiuu. b Fj /ir V tropinqu L$,qut impciltreco l Ub Amur illius Adioties, exiit i domo, dc fcce/ncad nurc, vt commodius do- cere pollcf verbum : commodumque locum d luui opiauit , vade uoqutm d fugedlu aa Jm melius podii , fic vi- deri deonf. b Et mt Fa- miluris di^crtidi raiio cx (imiliiudini- hus bc fimplicioribus ddcipulu apta, roatioolfkobrcura. it,hoc efl, multa argu- m:nia proponebat & varu , qux om- nia a.1 (alucem peninchani. c In ihchm Afu A,} Solde dodorct prx- ter communrt fcnicmias & dodnnam get rdam propria di^a «guencer yfurpare lingult, inquam, fua, vel fenfu ipfo, vcl oratione ac di- cendi genere finguiare aliquid & p.i dodon familiare retrraor. Et cum iam hora multa fieret, acccf I^'"- '4-*-it mnt * difcipuli eius,dicctcs,*Defertus cft locus hic,& iam hora pr^teriic dimit- te illos, vt cutes in proximas villas & vi- cos , emant fibi cibos quos manducent. Ae- que illi teo e' quidem flaiuebant , fei) noo rc Ae' fliblumct anc . ** Vcautefciatisquia filius hominis habet poccflatcm in terra dimittendi peccata (ait paralytico) Tibi dico , furge , tolle lc dico; fcd qui male habent. ’ ’ At dii dixerunt ad cum , Qmre difeipu U Iohannis ieiunantfrequenter, & ‘ oblectationes faciunt, fimiliter & Phari- Eeorum : tui autem edunt & bibunt? ’ ’ Veruntamen diligite inimicos ve- ftros:* benefacite & mutuum date/ nihil**' Bagnhudtne «e pr,ft«,ra.; ' , ' iiidc fpcrantcs:& ‘ctit merces veftra mul- e tlnt mtrem t«/7rw copia, ta, & V’ritisfilij Altiflimi, quiaipfc beni- giius cft fiipct iiigratos & malos. nonne Noncft/.i^V difcipulus fupcrmagiftmmrpcrfcdlusau- tem omnis ci it , fi fit ficut magifter eius, p Quid autem vides fcftucam in oculo i fratris tui : trabem autequat in oculo tuo cft , non confideras ? Hypocrita , ciicc pri- * mum trabem de oculo tuo ; & tunc per- fpicies vt educas feftucam de oculo fratris tui. Cum autem vcnillent ad eum *r viri, dixerunt, lohanes Baptifta mifit nos ad te, dicens ,^Tu es qui venturus es : an alium expediamus? cius , qujc vtriulque teftamenti libris traditur , tum qiiamplurimis a Spiritu (ando diram oblinere nemo uotefrfidei exigitor aodiro nimtio regni exiotd approp Inquani Ui pflemtrmiarinna Ttti OTu fiiga. Idrm lefii prcdicidi initiu dc lohlniivterqucrnim rnam rem do* lclicettemput gradz di rabiiii ac irgoi lohanhri vt Propheta & uidrx.lrfucvt rcorhna,de aa Aorpmcuratorquefalum ag:bac. c Aurui Ap^ltolos, quorum otficto& diligen- tia vtcrctnrm Euangelio ludxittunc» & poflei alus geiuihus edendo, per- noc\auit tn precibus, c6mendant l)eo elcdionem ilbm. II5 noflc*myfterium regni Dei : illis autem ‘ qui foris parabolis omnia fiunt: “ve videntes videant, & non videant: & audientes audiant, & non intelligant: ‘nequando conuertantur,& dimittantur hoc ir.ynctiura (acicnics lam cx nx- • ' 11 r • •! 1 1 T T* r • P“n,vtdccbrai rofto Unoimcftota* verbum Icmuiat. Et afecndentes in nauim, abiemnt in defertum locum Icorfum. C ‘ ‘-Et ftdlum cft : cum cifet' in vna ciuita- ecte vir plerius lepra, &: vides Ic- . legis dofto- Ri animi veteorporis morbo labo- taoics: fcd ipflfcre illius vittute in- dignos reddebant piopiui fiultiti^ ambiu Mie, tc malitia. wnai/Mii».] Paraly tici,& eor S d quibus Donabatur, adiuuai cnina aliorum hdes alios ciedcmet etiam vc Inoadit Hdcntei, veparmium Ic adooeaioru fides lofaniibusprodctt, e Bi-fttiimui. Dicebat au- tem &fimilitiuline ad illo Sj Qmancmo commiflliraiii a nono vcftimcnto immit- tit* in veftimetum verus : alioquin & no- uum rumpit , & veteri non eoucnir com - mifluraanouo. ^quomodo intrauit in domum Dei , & panes propofitionis fumpfit, & manducaoic , & dedit*his qui cum ipfo erant j quos non licet mandu- care nih tantum lacerdotibus? h Vttmmtimfrff,'] Sententia ex Tuetudine fle affero iam animo pro^ fc Aa . a In«]tcicur ali A opportunitates oblate lefti oft/d^ b ftamd» ftim. diebus, exiitui nioteiii orare,& erat per- - fn^tutm"^ nodans in oratione Dei. fc^ eflctjvocauit difcipulos fuos;&^^i;i • «leftndere pollent. hoc ttem eiusjacobum & lo Hanneiiij PHilip- adiinguiorfin. ’ cius, & iiiultitudo coplolaplcbis ab oiu- »liu^'d Sa I^II^n I! Et qui vexabantur a (piritibus im- mundis, X' «r «.■■•• 'M0.s Veruntamen Vg ^ ^bisdiuitibus,"quia'‘habctis confola- tioncmvcftram. ^ Sed vo- dico qui auditis,' Diligite inimicos vc- ftros : benefacite his qui oderunt vos. Omni autem petenti te, tribue :& qui aufert quxti Ja i S^M*.** repetas. '*Et exiit hic fermo in vniuerfam ludxam de eo, & in omnem circa regionem. Vllvm ad mortalem hanc vitam recfle inftituendam beatcquc tradu- cendam, atque ad xternam demum falutem obtincdam aut commodius au t certius aut vtilius , aut maioris e- tiam compendij ftudium eire,quam facrq difciplin? c Cun Hert4b Mma.) cumtisqui Hrroditpartesagebant, atque Romanorum impenum defendebant, nam Herodri d Romanis cenftitutui erat Calilxx tetrarcha : lefus auicro ctlm cllet, in rufpict 'nem adducebatur i rharifxts apud populos fibi conciliaret, tanquam nouai ret ^obturas: aeque ita agebaiurpexvcrofque,vt£idoimpetutoeum iirucrctur, aliquo fubuo mucmo nomine^ IIL EVANGELIVM ua vi minuiidpodem Ilcrodiini aem- [1 qnod coftta^^am, matinic cum publica raroa, •ibu.n (lagoo G 'oerareih ,e! Urt« 4 «r poniu vobis difcipulu , qui vae & ez dilcipimz mez operam dare ivciitatemque ccgiiorcerccu* 1 / ^ . 16 ter qui lupcrpctroia (eminatur: qui cum «p^n^ntibut pana crciuidcmvcn T ^ I I ^ I lamignoratto ( ex qi . Erant enim qui veniebant & redi- bant multi: & nec fpatiuin manducandi habebant. Ec dicit cis, Q^oc nibuiparccndii;vi ohrcruaumiut io I 1 o ‘J ' libti»Mifn»ioib. ” Ec fubduifbis ad terram naui- bus,relid:isomnibusfccurifuntcum. e Efurtm Dumr.'] Conflabat lefa virtus Cc voluntas ad facandum om- nes, etiam Pharirami &. ^ Quidam autem Phari^arorum dicebantillis ,‘Qmd facilis quotfnoh licet in Sabbatbis? Nec hoc Icgil Hs quod fecit Dauidj cum efuriflet ipfc & qui cum illo erant? ^ Fadlum eft au- tem ■“&:’in alio fabbacho,vt intraret in fy-' nagogam j & doceret. J Obfer-v uabanc f hxefimirtf Km Uhu.'] Ctlm (fi Ki* plina rx tox^Tucturfine magis & ittiliarime atque imitatioac, quiqa exranonit atque vcihtatts verx con- iidcrauc Dc & comparatione ohrer^ uatur^rci Ti OTf Mim trfi M dicitur , 0C ^trr vetut tam ipia i) qui im- buti & al Tueti eo modo fune, g «.^rs Tostu/yi MMio».} P-liici Ii Dte(| vetrra dedoc^do noua docere, quam rud^nooia imbuere Mantum retax- c Ureconfuetodo potefr. fto*os nominauit:) Simonem quem Jjtou Trl St "'” cogiiominauit Petmm , & Andream fra- Clam cft n^e'i^y,”Wam? fecundum ha:c enim faciebant Pro- D phetis patres eorum. Vx vobis qui ridetis nunc: quia lugebitis & flebitis. fecundum hxc enim faciebat "pfcu- doprophetis’ patres eorum. Et ab eo qui aufert tibi vcftimentum, ctia tunicam noli prohibere. & magnificabant Deu, dicentes, C^ia‘pro- pheta magnus ^urrexi^in nobis quia Deus vifitauit plebem Tuam. ANTVERPIi E, Ex officina Chriflophori Plantini Architypographi Regij. Ad hanc phraiio atludti Marcus , dteens , hanc nmihtudinf,prxtcralias, i Icfu futile iingulariicr viurpatam. Neque enim de ‘ fpinis colligut ficus : ne- ^ que de rubo vindemiat vuam; 'Bonus homo de bono thefauro cordis fui profert bonum: & malus homo de malo thefau- "o Ba ro profert malum. Ita etiam vifiu & audttoi efl tuibis jcmoiioribus petindc ac proxiroii . Dem ti/rator p/r/rw /h.m» adtalutcmpeihunc propheum af- ferendam. *u Uigiliz^ bv' Coos 'n BENEDICTI ARIAE MONTANI ELVCID AXIONE S IN Ct V A T V O R __ clucidadoncs in Ada Apolloloiuin. Verbum fuit in ore Gamahel, Verbum fuit in ore lohannan, dtc. Sedmctiui argumentax^tut eo Icfus,

Regis Triuilegio cautum efi,ne quis alius prater Chrijiophorum Tlantinum , lihrum hunc^cui titulus e H,. Arias Montani elucidationesinquatuor Eu- angelia, & Ada Apoftolonim : intra decennium im^ . eum* dnquidem Irfut ftaimipro Euangchi prxdicandiinhioafruiniiopcranoi. ri atiui bonui ille nunbugdt tegmpr Dpigc Kireonuenit autem hzcrciplunmum cum aniiquurariciiuu. b Fj /ir V tropinqu L$,qut impciltreco l Ub Amur illius Adioties, exiit i domo, dc fcce/ncad nurc, vt commodius do- cere pollcf verbum : commodumque locum d luui opiauit , vade uoqutm d fugedlu aa Jm melius podii , fic vi- deri deonf. b Et mt Fa- miluris di^crtidi raiio cx (imiliiudini- hus bc fimplicioribus ddcipulu apta, roatioolfkobrcura. it,hoc efl, multa argu- m:nia proponebat & varu , qux om- nia a.1 (alucem peninchani. c In ihchm Afu A,} Solde dodorct prx- ter communrt fcnicmias & dodnnam get rdam propria di^a «guencer yfurpare lingult, inquam, fua, vel fenfu ipfo, vcl oratione ac di- cendi genere finguiare aliquid & p.i dodon familiare retrraor. Et cum iam hora multa fieret, acccf I^'"- '4-*-it mnt * difcipuli eius,dicctcs,*Defertus cft locus hic,& iam hora pr^teriic dimit- te illos, vt cutes in proximas villas & vi- cos , emant fibi cibos quos manducent. Ae- que illi teo e' quidem flaiuebant , fei) noo rc Ae' fliblumct anc . ** Vcautefciatisquia filius hominis habet poccflatcm in terra dimittendi peccata (ait paralytico) Tibi dico , furge , tolle lc dico; fcd qui male habent. ’ ’ At dii dixerunt ad cum , Qmre difeipu U Iohannis ieiunantfrequenter, & ‘ oblectationes faciunt, fimiliter & Phari- Eeorum : tui autem edunt & bibunt? ’ ’ Veruntamen diligite inimicos ve- ftros:* benefacite & mutuum date/ nihil**' Bagnhudtne «e pr,ft«,ra.; ' , ' iiidc fpcrantcs:& ‘ctit merces veftra mul- e tlnt mtrem t«/7rw copia, ta, & V’ritisfilij Altiflimi, quiaipfc beni- giius cft fiipct iiigratos & malos. nonne Noncft/.i^V difcipulus fupcrmagiftmmrpcrfcdlusau- tem omnis ci it , fi fit ficut magifter eius, p Quid autem vides fcftucam in oculo i fratris tui : trabem autequat in oculo tuo cft , non confideras ? Hypocrita , ciicc pri- * mum trabem de oculo tuo ; & tunc per- fpicies vt educas feftucam de oculo fratris tui. Cum autem vcnillent ad eum *r viri, dixerunt, lohanes Baptifta mifit nos ad te, dicens ,^Tu es qui venturus es : an alium expediamus?

cius , qujc vtriulque teftamenti libris traditur , tum qiiamplurimis a Spiritu (ando diram oblinere nemo uotefrfidei exigitor aodiro nimtio regni exiotd approp Inquani Ui pflemtrmiarinna Ttti OTu fiiga. Idrm lefii prcdicidi initiu dc lohlniivterqucrnim rnam rem do* lclicettemput gradz di rabiiii ac irgoi lohanhri vt Propheta & uidrx.lrfucvt rcorhna,de aa Aorpmcuratorquefalum ag:bac. c Aurui Ap^ltolos, quorum otficto& diligen- tia vtcrctnrm Euangelio ludxittunc» & poflei alus geiuihus edendo, per- noc\auit tn precibus, c6mendant l)eo elcdionem ilbm. II5 noflc*myfterium regni Dei : illis autem ‘ qui foris parabolis omnia fiunt: “ve videntes videant, & non videant: & audientes audiant, & non intelligant: ‘nequando conuertantur,& dimittantur hoc ir.ynctiura (acicnics lam cx nx- • ' 11 r • •! 1 1 T T* r • P“n,vtdccbrai rofto Unoimcftota* verbum Icmuiat. Et afecndentes in nauim, abiemnt in defertum locum Icorfum. C ‘ ‘-Et ftdlum cft : cum cifet' in vna ciuita- ecte vir plerius lepra, &: vides Ic- . legis dofto- Ri animi veteorporis morbo labo- taoics: fcd ipflfcre illius vittute in- dignos reddebant piopiui fiultiti^ ambiu Mie, tc malitia. wnai/Mii».] Paraly tici,& eor S d quibus Donabatur, adiuuai cnina aliorum hdes alios ciedcmet etiam vc Inoadit Hdcntei, veparmium Ic adooeaioru fides lofaniibusprodctt, e Bi-fttiimui. Dicebat au- tem &fimilitiuline ad illo Sj Qmancmo commiflliraiii a nono vcftimcnto immit- tit* in veftimetum verus : alioquin & no- uum rumpit , & veteri non eoucnir com - mifluraanouo. ^quomodo intrauit in domum Dei , & panes propofitionis fumpfit, & manducaoic , & dedit*his qui cum ipfo erant j quos non licet mandu- care nih tantum lacerdotibus? h Vttmmtimfrff,'] Sententia ex Tuetudine fle affero iam animo pro^ fc Aa . a In«]tcicur ali A opportunitates oblate lefti oft/d^ b ftamd» ftim. diebus, exiitui nioteiii orare,& erat per- - fn^tutm"^ nodans in oratione Dei. fc^ eflctjvocauit difcipulos fuos;&^^i;i • «leftndere pollent. hoc ttem eiusjacobum & lo Hanneiiij PHilip- adiinguiorfin. ’ cius, & iiiultitudo coplolaplcbis ab oiu- »liu^'d Sa I^II^n I! Et qui vexabantur a (piritibus im- mundis, X' «r «.■■•• 'M0.s Veruntamen Vg ^ ^bisdiuitibus,"quia'‘habctis confola- tioncmvcftram. ^ Sed vo- dico qui auditis,' Diligite inimicos vc- ftros : benefacite his qui oderunt vos. Omni autem petenti te, tribue :& qui aufert quxti Ja i S^M*.** repetas. '*Et exiit hic fermo in vniuerfam ludxam de eo, & in omnem circa regionem.

Vllvm ad mortalem hanc vitam recfle inftituendam beatcquc tradu- cendam, atque ad xternam demum falutem obtincdam aut commodius au t certius aut vtilius , aut maioris e- tiam compendij ftudium eire,quam facrq difciplin? c Cun Hert4b Mma.) cumtisqui Hrroditpartesagebant, atque Romanorum impenum defendebant, nam Herodri d Romanis cenftitutui erat Calilxx tetrarcha : lefus auicro ctlm cllet, in rufpict 'nem adducebatur i rharifxts apud populos fibi conciliaret, tanquam nouai ret ^obturas: aeque ita agebaiurpexvcrofque,vt£idoimpetutoeum iirucrctur, aliquo fubuo mucmo nomine^ IIL EVANGELIVM ua vi minuiidpodem Ilcrodiini aem- [1 qnod coftta^^am, matinic cum publica raroa, •ibu.n (lagoo G 'oerareih ,e! Urt« 4 «r poniu vobis difcipulu , qui vae & ez dilcipimz mez operam dare ivciitatemque ccgiiorcerccu* 1 / ^ . 16 ter qui lupcrpctroia (eminatur: qui cum «p^n^ntibut pana crciuidcmvcn T ^ I I ^ I lamignoratto ( ex qi . Erant enim qui veniebant & redi- bant multi: & nec fpatiuin manducandi habebant. Ec dicit cis, Q^oc nibuiparccndii;vi ohrcruaumiut io I 1 o ‘J ' libti»Mifn»ioib. ” Ec fubduifbis ad terram naui- bus,relid:isomnibusfccurifuntcum. e Efurtm Dumr.'] Conflabat lefa virtus Cc voluntas ad facandum om- nes, etiam Pharirami &. ^ Quidam autem Phari^arorum dicebantillis ,‘Qmd facilis quotfnoh licet in Sabbatbis? Nec hoc Icgil Hs quod fecit Dauidj cum efuriflet ipfc & qui cum illo erant? ^ Fadlum eft au- tem ■“&:’in alio fabbacho,vt intraret in fy-' nagogam j & doceret. J Obfer-v uabanc f hxefimirtf Km Uhu.'] Ctlm (fi Ki* plina rx tox^Tucturfine magis & ittiliarime atque imitatioac, quiqa exranonit atque vcihtatts verx con- iidcrauc Dc & comparatione ohrer^ uatur^rci Ti OTf Mim trfi M dicitur , 0C ^trr vetut tam ipia i) qui im- buti & al Tueti eo modo fune, g «.^rs Tostu/yi MMio».} P-liici Ii Dte(| vetrra dedoc^do noua docere, quam rud^nooia imbuere Mantum retax- c Ureconfuetodo potefr. fto*os nominauit:) Simonem quem Jjtou Trl St "'” cogiiominauit Petmm , & Andream fra- Clam cft n^e'i^y,”Wam? fecundum ha:c enim faciebant Pro- D phetis patres eorum. Vx vobis qui ridetis nunc: quia lugebitis & flebitis. fecundum hxc enim faciebat "pfcu- doprophetis’ patres eorum. Et ab eo qui aufert tibi vcftimentum, ctia tunicam noli prohibere. & magnificabant Deu, dicentes, C^ia‘pro- pheta magnus ^urrexi^in nobis quia Deus vifitauit plebem Tuam.

ANTVERPIi E, Ex officina Chriflophori Plantini Architypographi Regij. Ad hanc phraiio atludti Marcus , dteens , hanc nmihtudinf,prxtcralias, i Icfu futile iingulariicr viurpatam. Neque enim de ‘ fpinis colligut ficus : ne- ^ que de rubo vindemiat vuam; 'Bonus homo de bono thefauro cordis fui profert bonum: & malus homo de malo thefau- "o Ba ro profert malum. Ita etiam vifiu & audttoi efl tuibis jcmoiioribus petindc ac proxiroii . Dem ti/rator p/r/rw /h.m» adtalutcmpeihunc propheum af- ferendam.

*u Uigiliz^ bv' Coos 'n BENEDICTI ARIAE MONTANI ELVCID AXIONE S IN Ct V A T V O R __ clucidadoncs in Ada Apolloloiuin. Verbum fuit in ore Gamahel, Verbum fuit in ore lohannan, dtc. Sedmctiui argumentax^tut eo Icfus, $1 Dcus.pcccxia dmiciii , & noo a- liui; ergo qui dimiliii peccata, Ueua . qndd flhomoquifpiam peccata dimi:cri(»..( eundem & t cumclii; cunflabtu ZW ■* «macybe M, dec. * ’ Venient autem dies: &: cum abimus fuciit ab illis fponfus, tunc “ ~ ' iciuna- -CJ .1 , Mat.t I ! ^ Vnaquxquc * enim arbor de frudlu fuo cognofeitur. oimf- lummotcuus audit verbum , quod ea qux non fuerant» audiere, b £t rtjf^ (f¥t erdt /«^'.^Rerufcitatur e/l valuius.fanur» & vkx fiin^onibui fubefidii apttii.

» vtom- _ __ ^ patiuntut propter‘iuftitiam : quo- ni Audio illam quxrant tc pciani i niam ipforum cft regnum caelorum. i)us * I •I].- I a Oi- • -e Ex variis Sctiriarx locis Scrih» tuam, praibc mi & alteram: ^ ttciqui coiicgcram & dreuemm ho Ho pu-' 1 '* J g' blicos non Tolilm abigmdosc ITc a ( 6 - vult tccum -in’ ludicio contendere, & tu - mcrcio 8 c confuetudinc irtaeliiarumi , II I . f- • 1 41 /-V 7 “** Chriftus honiincs conciliare fus, vade cum illo -alia duo. ^ ' * vult autem fuos diftipaloi ita lucem tit ate , daci : & volenti mutuare ate, ne & vaicre tinutc.ptobuate.bcncficcn- ^ • i*n n .»« demum cbarnatt maxima « aucrtaris’ . Illud autem cumprimis intelhgere cupimsis ; num huiufmedi exponendi ratio, quam in hts qttatuor Euangtlits fecuti fumsss , zfuifutura efje piis ac do- ilis videatur viris. rd Tt^Tf^r S&c"^^^ xerint vos tradentes , nolite prxcogirarc f quid loquamini;*red quod datum vobis •••tll •!! :ro'rg^^^^^^ fucritin nia hora,id loquimini, no enim ftr Vuif XSu Th^m V.; vos el Us loquentcsifed Spiritus fandus. p T a°r'l"u“ ^Zie tis odio oi TUiibus, ptoptct noi Tic meum. Sfe:dt Tued Seim^^ Sl Qui autcm ruftinucrit in finem , hic fal- "u Tdrv%t"adp^^^^^^^^^ ‘C^ni autem videritis abo-«-«.»7 luto Xu Ta/^lim^^^^^ mina ionem dc(blationis,ftancem, vbi hanc ic labores abfolucntet , faluiis 11 e I lirieuio 11011 debet (qui legit, mtclligat) tunc qui seicmse compotes , ab omni | fcmoii, tnumphabiiis. i /'■ ^ llo '• i c».«rr.t^u ] ngnumexcifio - 111 ludxa liiiit, tugiat 111 i Tiotcs *. Et nifi bre- uiaflet Dominus dies, non fuifictfalua ' omnis caror^led propter cledos quos ele- * git, breuiauit dies . ’ Qu Od a U- dtf i & hor^noum indicet J- i • i* *i i« •! rt nnn offtndamim indigni tito Pa- _ I I- n Il- ii, beneficio nullamque horamne- (cf O, 311 mcdia ll OCt C , 311 galll Cailt U , [ligerc expectii , Vtpore nofaenitt)Ui ^\\i6 \ ’ ■ P \ . h NMtmm, ] Nooo modo & petfe* ^Ecclc Gam immacula ' tam «fan Aam & mundam , obtulero Deo Gne temporum omnium ac mundi huius. ^ Elifabcth autem impletum eft tempus pariendi: & pcpcrii filium. Pfi.i }Ca1.17& ii.(cum illa,' & congratulabantur ei. neiqiitd imerde inter iudiiix viam, fle mfltdcatiomtvirtutem.-cc veram »flc certam Chnfti dcdaitioaf docet.

||

Regis Triuilegio cautum efi,ne quis alius prater Chrijiophorum Tlantinum , lihrum hunc^cui titulus e H,. Arias Montani elucidationesinquatuor Eu- angelia, & Ada Apoftolonim : intra decennium im^ . eum* dnquidem Irfut ftaimipro Euangchi prxdicandiinhioafruiniiopcranoi. ri atiui bonui ille nunbugdt tegmpr Dpigc Kireonuenit autem hzcrciplunmum cum aniiquurariciiuu. b Fj /ir V tropinqu L$,qut impciltreco l Ub Amur illius Adioties, exiit i domo, dc fcce/ncad nurc, vt commodius do- cere pollcf verbum : commodumque locum d luui opiauit , vade uoqutm d fugedlu aa Jm melius podii , fic vi- deri deonf. b Et mt Fa- miluris di^crtidi raiio cx (imiliiudini- hus bc fimplicioribus ddcipulu apta, roatioolfkobrcura. it,hoc efl, multa argu- m:nia proponebat & varu , qux om- nia a.1 (alucem peninchani. c In ihchm Afu A,} Solde dodorct prx- ter communrt fcnicmias & dodnnam get rdam propria di^a «guencer yfurpare lingult, inquam, fua, vel fenfu ipfo, vcl oratione ac di- cendi genere finguiare aliquid & p.i dodon familiare retrraor. Et cum iam hora multa fieret, acccf I^'"- '4-*-it mnt * difcipuli eius,dicctcs,*Defertus cft locus hic,& iam hora pr^teriic dimit- te illos, vt cutes in proximas villas & vi- cos , emant fibi cibos quos manducent. Ae- que illi teo e' quidem flaiuebant , fei) noo rc Ae' fliblumct anc . ** Vcautefciatisquia filius hominis habet poccflatcm in terra dimittendi peccata (ait paralytico) Tibi dico , furge , tolle lc dico; fcd qui male habent. ’ ’ At dii dixerunt ad cum , Qmre difeipu U Iohannis ieiunantfrequenter, & ‘ oblectationes faciunt, fimiliter & Phari- Eeorum : tui autem edunt & bibunt? ’ ’ Veruntamen diligite inimicos ve- ftros:* benefacite & mutuum date/ nihil**' Bagnhudtne «e pr,ft«,ra.; ' , ' iiidc fpcrantcs:& ‘ctit merces veftra mul- e tlnt mtrem t«/7rw copia, ta, & V’ritisfilij Altiflimi, quiaipfc beni- giius cft fiipct iiigratos & malos. nonne Noncft/.i^V difcipulus fupcrmagiftmmrpcrfcdlusau- tem omnis ci it , fi fit ficut magifter eius, p Quid autem vides fcftucam in oculo i fratris tui : trabem autequat in oculo tuo cft , non confideras ? Hypocrita , ciicc pri- * mum trabem de oculo tuo ; & tunc per- fpicies vt educas feftucam de oculo fratris tui. Cum autem vcnillent ad eum *r viri, dixerunt, lohanes Baptifta mifit nos ad te, dicens ,^Tu es qui venturus es : an alium expediamus? cius , qujc vtriulque teftamenti libris traditur , tum qiiamplurimis a Spiritu (ando diram oblinere nemo uotefrfidei exigitor aodiro nimtio regni exiotd approp Inquani Ui pflemtrmiarinna Ttti OTu fiiga. Idrm lefii prcdicidi initiu dc lohlniivterqucrnim rnam rem do* lclicettemput gradz di rabiiii ac irgoi lohanhri vt Propheta & uidrx.lrfucvt rcorhna,de aa Aorpmcuratorquefalum ag:bac. c Aurui Ap^ltolos, quorum otficto& diligen- tia vtcrctnrm Euangelio ludxittunc» & poflei alus geiuihus edendo, per- noc\auit tn precibus, c6mendant l)eo elcdionem ilbm. II5 noflc*myfterium regni Dei : illis autem ‘ qui foris parabolis omnia fiunt: “ve videntes videant, & non videant: & audientes audiant, & non intelligant: ‘nequando conuertantur,& dimittantur hoc ir.ynctiura (acicnics lam cx nx- • ' 11 r • •! 1 1 T T* r • P“n,vtdccbrai rofto Unoimcftota* verbum Icmuiat. Et afecndentes in nauim, abiemnt in defertum locum Icorfum. C ‘ ‘-Et ftdlum cft : cum cifet' in vna ciuita- ecte vir plerius lepra, &: vides Ic- . legis dofto- Ri animi veteorporis morbo labo- taoics: fcd ipflfcre illius vittute in- dignos reddebant piopiui fiultiti^ ambiu Mie, tc malitia. wnai/Mii».] Paraly tici,& eor S d quibus Donabatur, adiuuai cnina aliorum hdes alios ciedcmet etiam vc Inoadit Hdcntei, veparmium Ic adooeaioru fides lofaniibusprodctt, e Bi-fttiimui. Dicebat au- tem &fimilitiuline ad illo Sj Qmancmo commiflliraiii a nono vcftimcnto immit- tit* in veftimetum verus : alioquin & no- uum rumpit , & veteri non eoucnir com - mifluraanouo. ^quomodo intrauit in domum Dei , & panes propofitionis fumpfit, & manducaoic , & dedit*his qui cum ipfo erant j quos non licet mandu- care nih tantum lacerdotibus? h Vttmmtimfrff,'] Sententia ex Tuetudine fle affero iam animo pro^ fc Aa . a In«]tcicur ali A opportunitates oblate lefti oft/d^ b ftamd» ftim. diebus, exiitui nioteiii orare,& erat per- - fn^tutm"^ nodans in oratione Dei. fc^ eflctjvocauit difcipulos fuos;&^^i;i • «leftndere pollent. hoc ttem eiusjacobum & lo Hanneiiij PHilip- adiinguiorfin. ’ cius, & iiiultitudo coplolaplcbis ab oiu- »liu^'d Sa I^II^n I! Et qui vexabantur a (piritibus im- mundis, X' «r «.■■•• 'M0.s Veruntamen Vg ^ ^bisdiuitibus,"quia'‘habctis confola- tioncmvcftram. ^ Sed vo- dico qui auditis,' Diligite inimicos vc- ftros : benefacite his qui oderunt vos. Omni autem petenti te, tribue :& qui aufert quxti Ja i S^M*.** repetas. '*Et exiit hic fermo in vniuerfam ludxam de eo, & in omnem circa regionem. Vllvm ad mortalem hanc vitam recfle inftituendam beatcquc tradu- cendam, atque ad xternam demum falutem obtincdam aut commodius au t certius aut vtilius , aut maioris e- tiam compendij ftudium eire,quam facrq difciplin? c Cun Hert4b Mma.) cumtisqui Hrroditpartesagebant, atque Romanorum impenum defendebant, nam Herodri d Romanis cenftitutui erat Calilxx tetrarcha : lefus auicro ctlm cllet, in rufpict 'nem adducebatur i rharifxts apud populos fibi conciliaret, tanquam nouai ret ^obturas: aeque ita agebaiurpexvcrofque,vt£idoimpetutoeum iirucrctur, aliquo fubuo mucmo nomine^ IIL EVANGELIVM ua vi minuiidpodem Ilcrodiini aem- [1 qnod coftta^^am, matinic cum publica raroa, •ibu.n (lagoo G 'oerareih ,e! Urt« 4 «r poniu vobis difcipulu , qui vae & ez dilcipimz mez operam dare ivciitatemque ccgiiorcerccu* 1 / ^ . 16 ter qui lupcrpctroia (eminatur: qui cum «p^n^ntibut pana crciuidcmvcn T ^ I I ^ I lamignoratto ( ex qi . Erant enim qui veniebant & redi- bant multi: & nec fpatiuin manducandi habebant. Ec dicit cis, Q^oc nibuiparccndii;vi ohrcruaumiut io I 1 o ‘J ' libti»Mifn»ioib. ” Ec fubduifbis ad terram naui- bus,relid:isomnibusfccurifuntcum. e Efurtm Dumr.'] Conflabat lefa virtus Cc voluntas ad facandum om- nes, etiam Pharirami &. ^ Quidam autem Phari^arorum dicebantillis ,‘Qmd facilis quotfnoh licet in Sabbatbis? Nec hoc Icgil Hs quod fecit Dauidj cum efuriflet ipfc & qui cum illo erant? ^ Fadlum eft au- tem ■“&:’in alio fabbacho,vt intraret in fy-' nagogam j & doceret. J Obfer-v uabanc f hxefimirtf Km Uhu.'] Ctlm (fi Ki* plina rx tox^Tucturfine magis & ittiliarime atque imitatioac, quiqa exranonit atque vcihtatts verx con- iidcrauc Dc & comparatione ohrer^ uatur^rci Ti OTf Mim trfi M dicitur , 0C ^trr vetut tam ipia i) qui im- buti & al Tueti eo modo fune, g «.^rs Tostu/yi MMio».} P-liici Ii Dte(| vetrra dedoc^do noua docere, quam rud^nooia imbuere Mantum retax- c Ureconfuetodo potefr. fto*os nominauit:) Simonem quem Jjtou Trl St "'” cogiiominauit Petmm , & Andream fra- Clam cft n^e'i^y,”Wam? fecundum ha:c enim faciebant Pro- D phetis patres eorum. Vx vobis qui ridetis nunc: quia lugebitis & flebitis. fecundum hxc enim faciebat "pfcu- doprophetis’ patres eorum. Et ab eo qui aufert tibi vcftimentum, ctia tunicam noli prohibere. & magnificabant Deu, dicentes, C^ia‘pro- pheta magnus ^urrexi^in nobis quia Deus vifitauit plebem Tuam. ANTVERPIi E, Ex officina Chriflophori Plantini Architypographi Regij. Ad hanc phraiio atludti Marcus , dteens , hanc nmihtudinf,prxtcralias, i Icfu futile iingulariicr viurpatam. Neque enim de ‘ fpinis colligut ficus : ne- ^ que de rubo vindemiat vuam; 'Bonus homo de bono thefauro cordis fui profert bonum: & malus homo de malo thefau- "o Ba ro profert malum. Ita etiam vifiu & audttoi efl tuibis jcmoiioribus petindc ac proxiroii . Dem ti/rator p/r/rw /h.m» adtalutcmpeihunc propheum af- ferendam. *u Uigiliz^ bv' Coos 'n BENEDICTI ARIAE MONTANI ELVCID AXIONE S IN Ct V A T V O R __ clucidadoncs in Ada Apolloloiuin. Verbum fuit in ore Gamahel, Verbum fuit in ore lohannan, dtc. Sedmctiui argumentax^tut eo Icfus, $1 Dcus.pcccxia dmiciii , & noo a- liui; ergo qui dimiliii peccata, Ueua . qndd flhomoquifpiam peccata dimi:cri(»..( eundem & t cumclii; cunflabtu ZW ■* «macybe M, dec. * ’ Venient autem dies: &: cum abimus fuciit ab illis fponfus, tunc “ ~ ' iciuna- -CJ .1 , Mat.t I ! ^ Vnaquxquc * enim arbor de frudlu fuo cognofeitur. oimf- lummotcuus audit verbum , quod ea qux non fuerant» audiere, b £t rtjf^ (f¥t erdt /«^'.^Rerufcitatur e/l valuius.fanur» & vkx fiin^onibui fubefidii apttii. » vtom- _ __ ^ patiuntut propter‘iuftitiam : quo- ni Audio illam quxrant tc pciani i niam ipforum cft regnum caelorum. i)us * I •I].- I a Oi- • -e Ex variis Sctiriarx locis Scrih» tuam, praibc mi & alteram: ^ ttciqui coiicgcram & dreuemm ho Ho pu-' 1 '* J g' blicos non Tolilm abigmdosc ITc a ( 6 - vult tccum -in’ ludicio contendere, & tu - mcrcio 8 c confuetudinc irtaeliiarumi , II I . f- • 1 41 /-V 7 “** Chriftus honiincs conciliare fus, vade cum illo -alia duo. ^ ' * vult autem fuos diftipaloi ita lucem tit ate , daci : & volenti mutuare ate, ne & vaicre tinutc.ptobuate.bcncficcn- ^ • i*n n .»« demum cbarnatt maxima « aucrtaris’ . Illud autem cumprimis intelhgere cupimsis ; num huiufmedi exponendi ratio, quam in hts qttatuor Euangtlits fecuti fumsss , zfuifutura efje piis ac do- ilis videatur viris. rd Tt^Tf^r S&c"^^^ xerint vos tradentes , nolite prxcogirarc f quid loquamini;*red quod datum vobis •••tll •!! :ro'rg^^^^^^ fucritin nia hora,id loquimini, no enim ftr Vuif XSu Th^m V.; vos el Us loquentcsifed Spiritus fandus. p T a°r'l"u“ ^Zie tis odio oi TUiibus, ptoptct noi Tic meum. Sfe:dt Tued Seim^^ Sl Qui autcm ruftinucrit in finem , hic fal- "u Tdrv%t"adp^^^^^^^^^ ‘C^ni autem videritis abo-«-«.»7 luto Xu Ta/^lim^^^^^ mina ionem dc(blationis,ftancem, vbi hanc ic labores abfolucntet , faluiis 11 e I lirieuio 11011 debet (qui legit, mtclligat) tunc qui seicmse compotes , ab omni | fcmoii, tnumphabiiis. i /'■ ^ llo '• i c».«rr.t^u ] ngnumexcifio - 111 ludxa liiiit, tugiat 111 i Tiotcs *. Et nifi bre- uiaflet Dominus dies, non fuifictfalua ' omnis caror^led propter cledos quos ele- * git, breuiauit dies . ’ Qu Od a U- dtf i & hor^noum indicet J- i • i* *i i« •! rt nnn offtndamim indigni tito Pa- _ I I- n Il- ii, beneficio nullamque horamne- (cf O, 311 mcdia ll OCt C , 311 galll Cailt U , [ligerc expectii , Vtpore nofaenitt)Ui ^\\i6 \ ’ ■ P \ . h NMtmm, ] Nooo modo & petfe* ^Ecclc Gam immacula ' tam «fan Aam & mundam , obtulero Deo Gne temporum omnium ac mundi huius. ^ Elifabcth autem impletum eft tempus pariendi: & pcpcrii filium. Pfi.i }Ca1.17& ii.(cum illa,' & congratulabantur ei. neiqiitd imerde inter iudiiix viam, fle mfltdcatiomtvirtutem.-cc veram »flc certam Chnfti dcdaitioaf docet.

Dcus.pcccxia dmiciii , & noo a- liui; ergo qui dimiliii peccata, Ueua . qndd flhomoquifpiam peccata dimi:cri(»..( eundem & t cumclii; cunflabtu ZW ■* «macybe M, dec. * ’ Venient autem dies: &: cum abimus fuciit ab illis fponfus, tunc “ ~ ' iciuna- -CJ .1 , Mat.t I ! ^ Vnaquxquc * enim arbor de frudlu fuo cognofeitur. oimf- lummotcuus audit verbum , quod ea qux non fuerant» audiere, b £t rtjf^ (f¥t erdt /«^'.^Rerufcitatur e/l valuius.fanur» & vkx fiin^onibui fubefidii apttii. » vtom- _ __ ^ patiuntut propter‘iuftitiam : quo- ni Audio illam quxrant tc pciani i niam ipforum cft regnum caelorum. i)us * I •I].- I a Oi- • -e Ex variis Sctiriarx locis Scrih» tuam, praibc mi & alteram: ^ ttciqui coiicgcram & dreuemm ho Ho pu-' 1 '* J g' blicos non Tolilm abigmdosc ITc a ( 6 - vult tccum -in’ ludicio contendere, & tu - mcrcio 8 c confuetudinc irtaeliiarumi , II I . f- • 1 41 /-V 7 “** Chriftus honiincs conciliare fus, vade cum illo -alia duo. ^ ' * vult autem fuos diftipaloi ita lucem tit ate , daci : & volenti mutuare ate, ne & vaicre tinutc.ptobuate.bcncficcn- ^ • i*n n .»« demum cbarnatt maxima « aucrtaris’ . Illud autem cumprimis intelhgere cupimsis ; num huiufmedi exponendi ratio, quam in hts qttatuor Euangtlits fecuti fumsss , zfuifutura efje piis ac do- ilis videatur viris. rd Tt^Tf^r S&c"^^^ xerint vos tradentes , nolite prxcogirarc f quid loquamini;*red quod datum vobis •••tll •!! :ro'rg^^^^^^ fucritin nia hora,id loquimini, no enim ftr Vuif XSu Th^m V.; vos el Us loquentcsifed Spiritus fandus. p T a°r'l"u“ ^Zie tis odio oi TUiibus, ptoptct noi Tic meum. Sfe:dt Tued Seim^^ Sl Qui autcm ruftinucrit in finem , hic fal- "u Tdrv%t"adp^^^^^^^^^ ‘C^ni autem videritis abo-«-«.»7 luto Xu Ta/^lim^^^^^ mina ionem dc(blationis,ftancem, vbi hanc ic labores abfolucntet , faluiis 11 e I lirieuio 11011 debet (qui legit, mtclligat) tunc qui seicmse compotes , ab omni | fcmoii, tnumphabiiis. i /'■ ^ llo '• i c».«rr.t^u ] ngnumexcifio - 111 ludxa liiiit, tugiat 111 i Tiotcs *. Et nifi bre- uiaflet Dominus dies, non fuifictfalua ' omnis caror^led propter cledos quos ele- * git, breuiauit dies . ’ Qu Od a U- dtf i & hor^noum indicet J- i • i* *i i« •! rt nnn offtndamim indigni tito Pa- _ I I- n Il- ii, beneficio nullamque horamne- (cf O, 311 mcdia ll OCt C , 311 galll Cailt U , [ligerc expectii , Vtpore nofaenitt)Ui ^\i6 \ ’ ■ P \ . h NMtmm, ] Nooo modo & petfe* ^Ecclc Gam immacula ' tam «fan Aam & mundam , obtulero Deo Gne temporum omnium ac mundi huius. ^ Elifabcth autem impletum eft tempus pariendi: & pcpcrii filium. Pfi.i }Ca1.17& ii.(cum illa,' & congratulabantur ei. neiqiitd imerde inter iudiiix viam, fle mfltdcatiomtvirtutem.-cc veram »flc certam Chnfti dcdaitioaf docet.

You must have an account to comment. Please register or login here!